Home

Stortingsmeldinger

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Ønsket antall overstiger lagerbeholdningen. Dersom du ikke minsker antallet vil resterende publikasjoner bli håndtert som restordre Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger.

Dokumenter. Oversikt over dokumenter utgitt av statsministerens kontor og departementene. Foreløpig er NOU-er, stortingsmeldinger og proposisjoner tilgjengelige som. Regjeringen oversender sine forslag til Stortinget i form av proposisjoner og meldinger. Publikasjonene lages av departementene og proposisjonene er utformet som. Offentlige publikasjoner . Her finner du stortingsmeldingene og de offentlige utredningene (NOU-ene) som omhandler kulturminneforvaltningen. Stortingsmeldinger Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi, rettstoksikologi og rusmidler Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og.

Forsiden - regjeringen

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil. Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til (helsenorge.no) Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For å gå tilbake til opprinnelig størrelse, hold nede Ctrl-tasten og trykk 0 Stortingsmeldinger (St meld) benyttes når regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er knyttet til forslag til lov- eller plenarvedtak Innloggede tjenester. Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå. Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Publikasjoner.dep.n

Jens Petter Gitlesen åpner debatten med å stille spørsmål om når vil noe skje, og hvordan? Lundteigen har svaret klart: «Jeg tror man skal slutte å be om. Demens Om Demensplan 2020, nasjonal faglig retningslinje om demens, tilskuddsordninger og rapporter. Retningslinjer. Demen I tillegg til papirutgave har også samtlige stortingsmeldinger vært publisert på nett siden sesjonen 1997/98 på regjeringen.no Melding til Stortinget, fram til 2009 kalt stortingsmelding, er et dokument som Stortinget får fra regjeringen og som omhandler ulike sider ved statlig virksomhet.

Forsiden - stortinget

  1. Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen som ble lansert høsten 2018, har som formål å bidra til at barn i hele landet får et mer likt.
  2. Stortingsmeldinger. Departementet er forfatter, og skal oppgis som del av referansen. Dette temaet er nærmere belyst i St.meld. nr. 8 (Sosial- og helsedepartementet,.
  3. Stortingsmeldinger. PM. Stortingsmeld. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap Meld. St. 21 (2016-17) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.
  4. Stortingsmeldingene. nr 29 fra Helse- og omsorgsdepartementet (2012-2013) Morgendagens omsorg, nr 47 fra Helse- og omsorgsdepartementet (2008-2009) Samhandligsreformen

Her finner du stortingsmeldinger som er aktuelle for barnehager knyttet til senterets mandat og fagområder. Meld. St.19: Tid for lek og læring - Bedre innhold i. Fra politisk hold satses det i dag stort på barnehagen som læringsarena. Dette har blitt synlig både i nye stortingsmeldinger om barnehagen, og via tiltak som. Universitetsavisa (UA) er en nettbasert avis på NTNU med forskning, høyere utdanning, student og universitetspolitikk som spesialområde Her finner du Stortingsmeldinger som omtaler universell utforming

Et tilbakeblikk på tidligere stortingsmeldinger om barnehagen viser at kampen om innholdet ikke er av ny dato,. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA-stilen. <<TableOfContents>>

Basert på en diskursanalyse av sentrale stortingsmeldinger over en 50 års periode fokuserer denne artikkelen på endringer i diskurser om eldre og eldreomsorg Eldreomsorgen trenger ikke flere planer, standarder, kvalitetssystemer og stortingsmeldinger, men konkrete handlinger Stortingsmeldinger. Her vil du finne stortingsmeldinger som er aktuelle for universitet og høgskoler knyttet til senterets mandat og fagområder Offentlige dokumenter. Offentlige dokumenter er tekst utgitt av offentlige etater. Typiske eksempler er Stortingsmeldinger, lover, statistikk, offentlige utredninger.

Forside - data.regjeringen.n

Om regjeringens publikasjoner - stortinget

Offentlige publikasjoner - Riksantikvare

Offentlig informasjon (NOU, Stortingsmeldinger) Struktur/mal Departement eller utvalg. År. Tittel i kursiv. Dokumentnummer - hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver - Fagene i skolen skal fornyes slik at elevene får bedre grunnlag for læring og forståelse. Personlig økonomi og livsmestring skal bli et tverrfaglig tema i. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får.

Folkehelseinstituttet - FH

Hanne Christoffersen _____ Semantikk og politikk . En analyse av integreringsbegrepet i stortingsmeldinger om innvandrin Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende.

Abstract 1.Problemområde. Internasjonale undersøkelser som PISA gjennomført av OECD, viser over tid at norske elever presterer dårligere enn forventet i forhold. Gjennom stortingsmeldinger om barnehagen, og tiltak som Realfagsstrategien og Språkløyper satser politikere på barnehagen som en læringsarena (Korsvold,. Deltakelsen er gratis, men det er viktig med påmeldinger for at vi skal bestille servering. Det er også mulighet til å delta en halv dag - si ifra om.

Får du feilmeldingen This library is currently being used by someone else.Try to opening later ved forsøk på å sende (eksportere) opplysninger om kilder fra søk.

JD utarbeider jevnlig stortingsmeldinger som fastsetter overordnede mål og tiltak og oppsummerer status og resultater innen samfunnssikkerhetsfeltet Debatten om Stortingsbygningen 1836-1866 viser hvor mye folk faktisk bryr seg om arkitektur. Og hvor tungt det er å lese kansellistil Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder i perioden 2016 - 2020. Flere skal få hjelp før de utvikler.. Dette er sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring, som regjeringen fremmet fredag. Det bærende budskapet i meldingen.

Stortingsmeldinger om IKT. Stortingsmelding 27, Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, ble levert av Kommunal- og. En rekke ulike typer dokumenter kan også være aktuelt å bruke som empirisk materiale. For å gi litt inspirasjon til hvordan slike kilder kan brukes er hver. Stortingsmeldinger som omfatter tannhelsetjenesten. Stortingsmelding 35 (2006/2007) Framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding 20 (2006/2007) Nasjonal.

Stortingsmeldinger heter nå Melding til Stortinget (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget. I teksten (Departement, årstall, ev. sidetall Stortingsforhandlinger og NOU'er kan registreres med navnet på serien og serienummer i forfatterfeltet. Legg merke til at du må avslutte med komma i forfatterfeltet

Nasjonalbiblioteket - Nasjonalbiblioteke

Fredag ettermiddag la de borgerlige regjeringspartiene fram stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft». Stortingsmeldinger. VEDLEGG 6 Stortingsmeldinger Stortingsmeldinger angir statlig politikk på aktuelle områder og gir fyldig bakgrunnsinformasjon i det enkelte tema

Helsedirektorate

Det skal kun skrives én litteraturliste ikke del kildene inn med overskrifter som bøker, artikler og Internettsider. Litteraturlista skal være ordnet. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger,. Aktuelle stortingsmeldinger. I stortingsmeldingene angis regjeringens politikk og retning. Om Stortingsmelding 17; Partnerland i utviklingspolitikken Foreløpige tall for 2006 viser at landet som helhet har oppfylt målsettingen fra tidligere stortingsmeldinger om 25 prosent dekning. Dersom vi legger.

Stortingsmeldinger. Landbruks- og matdepartementet (2017). Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter. Melding til Stortinget. 1:73 Kulturarv i Vestfold fylkeskommune er øverste myndighet i kulturminnevern i fylket. Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre statlige føringer er grunnlag for. Innholdet er allerede ferdigtygd. Tidstypiske ord og uttrykk sørger for at formen passer. Taler, stortingsmeldinger, notater eller strategidokumenter Formålet med meldingen er å gi en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231

Søk - Nasjonalbiblioteke

Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utvikli.. Under den forrige Regjeringen ble det uttalt i en rekke stortingsmeldinger og andre politiske dokumenter at det er viktig å bevare inngrepsfrie naturområder Et tilbakeblikk på tidligere stortingsmeldinger om barnehagen viser at kampen om innholdet ikke er av ny dato, skriver Tora Korsvold og Mette Nygård ved Dronning. Brukermedvirkning er et vanlig begrep i norsk helse- og omsorgstjeneste. Betydningen av at brukerne medvirker beskrives i Stortingsmeldinger og andre offentlige.

Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner - forebygging

Det kommer snart to nye stortingsmeldinger fra ministeren for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (til venstre). Her sammen med prorektorene Nina Waaler. Her finner du en oversikt over stortingsmeldinger, strategier og andre skriv som er relevante når man jobber med e-helse i spesialisthelsetjenesten Kognitive metaforer i stortingsmeldinger om hłgre utdanning Hovedoppgave i nordisk språk Våren 2002 Asbjłrn I. Bartnes UNIVERSITETET I TROMS - Det er alvorlig å late som om vi er best når faktisk forvaltning slår i hjel gode intensjoner i stortingsmeldinger,. Tidligere stortingsmeldinger, NOU-er og andre publikasjoner: Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008): Arbeidsinnvandring; Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004): Mangfold.

Stortingsmeldinger - www

skandinavien - minder skandinavere om hvor meget fÆlles vi har at kÆmpe for og imod Ifølge Stortingsmeldinger (7, 8) påpekes det at den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre Stortingsmeldinger om kvalitetsreformen. St.meld. 27 (2000-2001): Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning. Mjøs-utvalget

Stiftelsen SOR Stiftelsen SO

Selv om Skole-Norge kanskje ikke føler et skrikende behov for flere stortingsmeldinger og reformer nå, tar Øystein Djupedal (SV) unektelig tak i en helt sentral. Stortingsmeldinger • Departementet er forfatter, og skal oppgis i teksten. Departementene utgir mange publikasjoner hvert år. Det vil være en fordel for. Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dette innebærer hovedsakelig data om voteringer. Utvalget ble nedsatt i juni 2013 for å vurdere fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen. Å styrke barnehagen som læringsarena I St.mld nr 30 (2003-2004) Kultur for læring- En skole for kunnskap, mangfold og likeverd påpeker at det er nødvendig å.

- Regjeringen har lyttet og det er med stor glede jeg kan konstatere at stortingsmelding om samepolitikken inneholder flere gode tiltak 30.01.2002: Tema - Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff og er stoffet som utløser avhengighet når tobakksprodukter brukes (1, 2) Heftet bygger på opplæringsloven, rundskriv, stortingsmeldinger, offentlige rapporter og veiledninger. Utgivelsesår: 2018. ISBN: 978-82-8372-101-. 112 sider

populær: